Naš cilj je da ovaj Ugovor bude što čitljiviji, ali u nekim slučajevima iz pravnih razloga, neki od jezika je potreban „legalni“.

Vaše prihvatanje ovog ugovora

Sledeći uslovi i odredbe, zajedno sa svim dokumentima i/ili dodatnim uslovima koje izričito uključuju referencom, uključujući, bez ograničenja, našu Politiku privatnosti (kao što je definisano u nastavku), predstavljaju pravni ugovor (zajedno, ovaj „Ugovor“) i sklapaju se od i između vas ("Vi", "Vaš", "Korisnik") i kompanije ALM Pellets DOO ("Kompanija" "mi" "nas", & "naš").

Ovaj Ugovor sadrži veoma važne informacije u vezi sa Vašim pravima i obavezama, kao i uslovima, ograničenjima i izuzecima koji se primenjuju na Vaš pristup i korišćenje („Veb sajt“). Pažljivo pročitajte Ugovor.

Ažuriranja ovog Ugovora ili Veb lokacije

Možemo da revidiramo ovaj Ugovor i Veb lokaciju i njen sadržaj u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja i sve takve revizije stupaju na snagu odmah po objavljivanju i primenjuju se na sav pristup i dalje korišćenje Veb stranice. Nastavkom korišćenja ovog veb-sajta saglasni ste da ćete biti obavezani tada aktuelnom verzijom ovog Ugovora.

Vaše odgovornosti

Od vas se traži da osigurate da su sve osobe koje pristupaju veb stranici upoznate sa ovim Ugovorom i da ga poštuju. Veb-sajt, uključujući sadržaj ili delove veb-sajta, može zahtevati registraciju korisnika. Uslov Vašeg korišćenja veb lokacije je da su sve informacije koje dajete na veb lokaciji tačne, aktuelne i potpune.

Svako korisničko ime, lozinka ili bilo koja druga informacija koju ste odabrali ili vam je dostavljena kao deo naših bezbednosnih procedura, mora se tretirati kao poverljiva i ne smete da ih otkrijete bilo kojoj drugoj osobi ili entitetu. Saglasni ste da ćete nas odmah obavestiti o svakom neovlašćenom pristupu ili upotrebi Vašeg korisničkog imena ili lozinke ili bilo kom drugom narušavanju bezbednosti. Takođe se slažete da ćete se odjaviti sa svog naloga na kraju svake sesije. Vi ste odgovorni za svaku zloupotrebu lozinke ili bilo kakav neovlašćeni pristup.

Vlasništvo nad veb-sajtom i sadržajem

Razumete i slažete se da Veb lokacija i bilo koji njen celokupni sadržaj (uključujući bez ograničenja sav tekst, grafiku, interfejse, slike, video, zvukove, muziku, umetnička dela, dizajne, računarski kod, podatke i druge elemente dostupne na ili preko Veb-sajt, kao i dizajn, struktura, izbor, raspored, izgled i osećaj tih stavki, kao i Veb-sajt u celini), karakteristike i funkcionalnost su u vlasništvu nas, naših davalaca licence ili drugih dobavljača takvog materijala i zaštićeni su u svim oblicima prema zakonima o intelektualnoj svojini, uključujući bez ograničenja, autorska prava, žig, patent, poslovnu tajnu i sva druga vlasnička prava. Vaše korišćenje Veb lokacije ne prenosi na vas nikakva prava, vlasništvo ili interese u vezi sa Veb-sajtom ili njegovim sadržajem ili u vezi sa njim.

Vaša ograničena prava na pristup i korišćenje veb stranice

Gledanje ili preuzimanje bilo kog sadržaja vam daje samo ograničenu, neekskluzivnu, opozivu, neprenosivu licencu za korišćenje isključivo za Vašu ličnu upotrebu, a ne za ponovno objavljivanje, distribuciju, dodelu, podlicencu, prodaju, pripremu derivata radova ili druge upotrebe. Nijedan deo bilo kog sadržaja, forme ili dokumenta ne sme se reprodukovati u bilo kom obliku ili inkorporirati u bilo koji sistem za pronalaženje informacija, elektronski ili mehanički, osim za Vašu ličnu upotrebu (ali ne za preprodaju ili redistribuciju).

Odricanje od odgovornosti

RAZUMETE I SLAŽETE SE DA JE VAŠE KORIŠĆENJE SAJTA, NJEGOVOG SADRŽAJA, KAO I BILO KOJIH ROBE, DIGITALNIH PROIZVODA, USLUGA, INFORMACIJA ILI PREDMETA PRONAĐENIH ILI STEČENIH PUTEM SAJTA NA VAŠ SOPSTVENI RIZIK. SAJT, NJEGOV SADRŽAJ, KAO I BILO KOJA ROBA, USLUGE, DIGITALNI PROIZVODI, INFORMACIJE ILI PREDMETI PRONAĐENI ILI STEČENI PUTEM SAJTA, PRUŽAJU SE "ONAKVI KAKVI JESU" I "ONOLIKO DOSTUPNI", BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA ILI USLOVA BILO KOG TIPA, BILO DA SU IZRAŽENI ILI IMPLICITNI, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA IMPLICITNE GARANCIJE O TRGOVINSKOJ SPOSOBNOSTI, PRILAGOĐENOSTI ODREĐENOJ SVRSI ILI NEKRŠENJU. GORENAVEDENO NE UTIČE NA BILO KAKVE GARANCIJE KOJE SE NE MOGU ISKLJUČITI ILI OGRANIČITI PREMA VAŽEĆEM PRAVU.

POTVRĐUJETE I SLAŽETE SE DA KOMPANIJA ILI NJENI ODGOVORNI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI, AGENTI, PRUŽAOOCI USLUGA, IZVOĐAČI, DOZVOLE, LICENCE, DOBAVLJAČI ILI NASLEDNICI NE DAJU NIKAKVE GARANCIJE, IZJAVE ILI PODRŠKU U VEZI SA POTPUNOŠĆU, BEZBEDNOŠĆU, POUZDANOŠĆU, PRIKLADNOŠĆU, TAČNOŠĆU, AKTUELNOSTI ILI DOSTUPNOŠĆU SAJTA ILI NJEGOVOG SADRŽAJA, ILI DA BI BILO KOJE ROBE, USLUGE, DIGITALNI PROIZVODI, INFORMACIJE ILI PREDMETI PRONAĐENI ILI STEČENI PUTEM SAJTA BILI TAČNI, POUZDANI, BEZ GREŠAKA ILI NEOBUSTAVLJENI, DA ĆE NEDOSTACI BITI ISPRAVLJENI, DA JE NAŠ SAJT ILI SERVER KOJI GA ČINI DOSTUPNIM, ILI SADRŽAJ, BEZ VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENTI ILI UNIŠTAVAJUĆEG KODA.

Kako ograničavamo našu odgovornost prema vama

OSIM U SLUČAJU GDE SU TAKVE ISKLJUČENJA ZABRANJENA ZAKONOM, NI U KOJEM SLUČAJU KOMPANIJA ILI NJENI ODGOVORNI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI, AGENTI, PRUŽAOOCI USLUGA, IZVOĐAČI, DOBAVLJAČI, DOZVOLE, LICENCE, ILI NASLEDNICI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA NEGLIGENCIJU, GRUBU NEGLIGENCIJU, NEGLIGENTNO PRIKAZIVANJE, SUŠTINSKI PRESTUP, ŠTETE BILO KOJE VRSTE, POD BILO KOJIM PRAVNIM TEORIJAMA, UKLJUČUJUĆI BILO KAKVE DIREKTNE, INDIKOVANE, POSEBNE, INCIDENTALNE, POSLEDIČNE ILI KAZNENE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, LIČNE POVREDE, BOL I PATNJU, EMOCIONALNI DISTRES, GUBITAK PRIHODA, GUBITAK PROFITA, GUBITAK POSLOVANJA ILI OČEKIVANE UŠTEDE, GUBITAK KORIŠĆENJA, GUBITAK DOBROVOLJSTVA, GUBITAK PODATAKA, I TO BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE PRUŽENA OBVEŠTENJA ILI JE BILO IMAO RAZLOGA ZNATI, PROISTEČE IZ ILI U VEZI SA OVIM UGOVOROM, VAŠIM KORIŠĆENJEM, ILI NESPOSOBNOŠĆU KORIŠĆENJA, ILI OSLANJANJEM NA, ROBE, DIGITALNE PROIZVODE, USLUGE, INFORMACIJE, SAJT, BILO KOJE POVEZANE SAJTOVE ILI TAKVE DRUGE SAJTOVE TREĆIH STRANA, NI SA BILO KOJIM SADRŽAJEM, MATERIJALIMA, OBJAVAMA ILI INFORMACIJAMA NA TIM SAJTOVIMA, ČAK I AKO JE KOMPANIJI NAVODNO BILO OBAVEŠTENO ILI JE IMALA RAZLOGA ZNATI.

Indemnification

U maksimalnoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, saglasni ste da branite, obeštećujete i smatrate neškodljivim Kompaniju, njeno matično društvo, podružnice, filijale i njihove odgovarajuće direktore, službenike, zaposlene, agente, pružaoce usluga, izvođače, davaoce licenci, dobavljače, naslednike, i ustupa na osnovu i protiv bilo kakvih potraživanja, obaveza, štete, presuda, nagrada, gubitaka, troškova, troškova ili honorara (uključujući razumne advokatske honorare) koji proizilaze iz ili se odnose na Vaše kršenje ovog Ugovora ili Vaše korišćenje Veb-sajta, uključujući, ali ne ograničavajući se na, sajtove i sadržaj trećih strana, svako korišćenje sadržaja i usluga Veb sajta osim izričito ovlašćenog u ovom Ugovoru.

Nadležno pravo

Veb-sajt i ovaj Ugovor će se regulisati i tumačiti u skladu sa zakonima Kalifornije i bilo kojim primenjivim saveznim zakonima koji se na njima primenjuju, bez davanja na snagu bilo kakvog izbora ili odredbe o sukobu zakona, principa ili pravila i bez obzira na Vaše prebivalište, prebivalište ili fizička lokacija.

Svaka radnja ili postupak koji proizilazi iz ili se odnosi na ovu veb stranicu i/ili na osnovu ovog Ugovora biće pokrenut na sudovima u Kaliforniji, a svaka strana se neopozivo podvrgava isključivoj nadležnosti takvih sudova u bilo kojoj takvoj radnji ili postupku. Odričete se bilo kakvih i svih prigovora na vršenje nadležnosti nad vama od strane takvih sudova i na mesto održavanja takvih sudova.

Strane su saglasne da Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe neće regulisati ovaj Ugovor niti prava i obaveze strana prema ovom Ugovoru.

Druge stvari

Naslovi u ovom Ugovoru služe samo za referencu i neće uticati na tumačenje ovog Ugovora.

Ovaj Ugovor predstavlja ceo ugovor između vas i Kompanije u pogledu Vašeg pristupa i korišćenja Veb-sajta, njegovog sadržaja i zamenjuje sve prethodne i istovremene ugovore između vas i Kompanije.

Ukoliko se bilo koji deo ovog Ugovora smatra nevažećim ili neprimenljivim, taj deo će se tumačiti u skladu sa važećim zakonom, a preostali delovi će ostati na snazi i dejstvu.

Ovom veb-stranicom upravlja Lazic Company INC

Ako saznate za zloupotrebu veb stranice, uključujući klevetničko ponašanje, morate to prijaviti Kompaniji. Sve prijave o zloupotrebi i druge povratne informacije, komentari, zahtevi za tehničku podršku i druga komunikacija u vezi sa Veb-sajtom treba da se upućuju na Vašu e-poštu.